رکورد خوابیدن

دیشب تا سحر بیدار بودم برای احیا گرفتن و چون اون روز زودی از خواب بیدار شدم امروز رکورد تابستون رو شکوندم و تا ساعت ۴:١۵ خوابیدمنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند

 

/ 0 نظر / 7 بازدید